නාමල් රාජපක්ෂගේ මෙම බ්ලොග් අඩවිය ඔහුගේ උපන්දිනය නිමිත්තෙන් දියත් කරන ලදි. මෙම බ්ලොග් අඩවිය මගින් නාමල් රාජපක්ෂගේ බොහො විස්තර ඉදිරියේ දී එලිදකිනු ඇති..

Namal New Gallary

Namal  Rajapaksha is first son of  Mahinda Rajapaksha (President in Sri Lanka)

This is namal Rajapaksha Photo gallary